Donaj, L., & Zavadskyi, V. (2021). Polish way to the information society. Skhid, (1(165), 47–52. https://doi.org/10.21847/1728-9343.2020.1(165).197415