(1)
Shalashna, N. Yepyfanii Slavynetskyi’s Views on State. Skhid 2016, 78-83.