(1)
Shybko, O. The System of Social Responsibility of the Society. Skhid 2016, 92-99.