(1)
Hroznyy, I.; Malyukov, V. Cluster Specific Strategies in Development of Regions. Skhid 2016.