(1)
Shchepanskyi, V. Reception of Medieval Anthropology in "Trenos&Quot; Meletius Smotrytsky. Skhid 2014.