(1)
Andrushkiv, B.; Vovk, Y.; Pohaydak, O.; Vovk, I.; Stoyko, I. Economists Look at the Tree Genesis of Science "Resourcenomy&Quot;. Skhid 2014, 5-9.