(1)
Donaj, L.; Zavadskyi, V. Polish Way to the Information Society. Skhid 2021, 47-52.