(1)
Poluyanov, V.; Chernova, A. Analysis the Efficiency of Fixed Assets in the Economy of Ukraine. Skhid 2013, 65-70.