[1]
Shalashna, N. 2016. Yepyfanii Slavynetskyi’s views on state. Skhid. 4(144) (Sep. 2016), 78–83. DOI:https://doi.org/10.21847/1728-9343.2016.4(144).78078.