[1]
Hroznyy, I. and Malyukov, V. 2016. Cluster specific strategies in development of regions. Skhid. 1(133) (Apr. 2016). DOI:https://doi.org/10.21847/1728-9343.2015.1(133).65571.