[1]
Shchepanskyi, V. 2014. Reception of medieval anthropology in "Trenos" Meletius Smotrytsky. Skhid. 5(131) (Nov. 2014). DOI:https://doi.org/10.21847/1728-9343.2014.5(131).27225.