[1]
Andrushkiv, B., Vovk, Y., Pohaydak, O., Vovk, I. and Stoyko, I. 2014. Economists look at the Tree genesis of science "Resourcenomy". Skhid. 6(126) (Jan. 2014), 5–9. DOI:https://doi.org/10.21847/1728-9343.2013.6(126).20449.