[1]
Komar, V. 2013. Eastern direction in Rzeczpospolita’s foreign policy. Skhid. 3(117) (Aug. 2013), 92–96. DOI:https://doi.org/10.21847/1728-9343.2012.3(117).16472.